THÔNG BÁO: KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỰC HIỆN PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG ĐƯỢC THANH LÝ DO HỎNG, KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC, ĐÃ HẾT NIÊN HẠN, QUÁ THỜI GIAN SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này